DELF SCOLAIRE

Notre établissement appartient au réseau du DELF Scolaire administré par l’Institut français des Pays-Bas.
Onze school maakt deel uit het DELF scolaire-netwerk in Nederland dat wordt beheerd door het Institut français des Pays-Bas.


In 2020 sloten het Institut français des Pays-Bas en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een overeenkomst over de status van DELF scolaire in het Nederlandse voortgezet onderwijs. De Nederlandse onderwijsautoriteiten erkennen DELF Scolaire als een officieel Frans taalexamen voor alle Nederlandse leerlingen die Frans leren.

Het DELF scolaire is daarmee een toevoeging aan het Nederlandse eindexamendiploma en een verdieping en verrijking van het onderwijs van de Franse taal in het Nederlandse voortgezet onderwijs. 

DELF junior, dat tot juni 2019 aan scholen in het land werd aangeboden, is daarom vervangen door DELF Scolaire, wat de integratie van dit examen in het Nederlandse schoollandschap bevestigt. 

EXTRA ONDERWIJSAANBOD VOOR MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Als gymnasium bieden wij al voortgezet onderwijs op het hoogste niveau. Toch merken we dat ook op Bernrode leerlingen zijn die behoefte hebben aan meer. Binnen het kader van passend Onderwijs bieden wij deze leerling verschillende mogelijkheden. Het is onze ambitie deze leerlingen zo snel mogelijk in beeld te krijgen en op maat te bedienen. Maar ook de leerling die wel de potentie heeft, maar er nog niet in slaagt deze om te zetten in handelen (de zogenaamde onderpresteerder) heeft onze aandacht.

Sinds voorjaar 2021 is Bernrode erkend als Begaafdheidsprofielschool. 
Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen met een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma, een zorgvuldige begeleiding en de bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio. Dit keurmerk krijgen we natuurlijk niet zomaar. Al jaren zijn we bezig om deze groep leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Dat heeft ertoe geleid dat we intussen een uitgebreid en gebalanceerd aanbod hebben. 

Hieronder volgt een overzicht van alle extra’s die Bernrode te bieden heeft.


Voor leerlingen van groep 7-8

 1. 8+ programma
  Voor leerlingen van groep 7 of 8 die op zoek zijn naar een (extra) uitdaging naast het reguliere onderwijsprogramma organiseren wij het 8+ programma. Informatie hierover kun je op een andere plek op deze site vinden. Het 8+programma bestaat uit twee blokken van 3 lessen, één in oktober november en één in januari. Je kunt ze allebei meedoen of aan een van de twee. Deze extra lessen zijn op woensdag van 15:00 tot 16:30 uur.
  De cursussen wisselen jaarlijks, maar je leert er dingen die niet in andere jaren van Bernrode worden gegeven.
  Lijkt het je iets? Kijk dan op de site bij 8+ programma. Daar staat ook, hoe je je kunt aanmelden. 
 2. Delphi-project
  Het Delphi-programma is voor (hoog)begaafde leerlingen die niet meer voldoende uitgedaagd kunnen worden op de basisschool en daardoor hun motivatie voor school dreigen te verliezen.
  Deze leerlingen krijgen op Bernrode de mogelijkheid om voor een vak te versnellen en krijgen een eerste onderdompeling in de klassieke talen en cultuur. Ook kunnen zij deelnemen aan extra cursussen uit het Hermes-programma. Per schooljaar is er plaats voor 30 leerlingen. Leerlingen die zich daarna aanmelden als leerling van Bernrode kunnen het aangeboden vak versneld blijven volgen.
  Actuele informatie over het Delphi-project vind je elders op de site.
  Contactpersoon voor het Delphi-programma is de teamleider onderbouw, Quincy Veldhuis (qve@bernrode.nl)

Voor leerlingen van Bernrode

 1. Hermes Regulier
  Het Hermesprogramma biedt alle geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een rijk extra programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het probeert een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Achterliggende gedachte is ook dat sommige leerlingen door deelname aan het Hermes-programma hun gedrevenheid en motivatie voor leren vasthouden en soms herontdekken. Deelname aan het extra onderwijsprogramma wordt opgenomen in het “Bernrode paspoort” (binnenkort Magister Plusdocument).
  Alle geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen kunnen deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het Hermes-programma. Voorwaarde voor deelname aan een Hermes-activiteit die in lestijd valt, is dat leerlingen er zodanig goed voorstaan dat ze geen gebruik hoeven te maken van hulplessen of andere didactische ondersteuning. Indien nodig wordt hierover overlegd met ouder(s) en mentor.
 2. Deelname aan een cursus kost € 50,00 per semester. Een tegemoetkoming in de kosten is mogelijk. Deze kan via de rector aangevraagd worden. Het Hermes-programma is opgezet rondom de faculteiten Talen, Exact, Zaakvakken, Kunst en Sport. Daardoor is er voor elke leerling, ongeacht waar zijn belangstelling of talent ligt, wel een passend aanbod. Het programma komt tot stand in samenwerking met interne en externe docenten en externe organisaties en opleidingen. Het programma varieert elk schooljaar en is voortdurend in ontwikkeling. Het meest actuele programma is te vinden op de website.
 3. Hermes op Maat
  Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn is het aanbod van Hermes Regulier soms nog niet genoeg. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die Hermes op Maat biedt. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden die er op Bernrode zijn. Deelname aan deze programma’s gaat altijd in overleg met de mentor en zo nodig de talentcoördinator en teamleider.
   
  a)        Verdiepen en verbreden

  In de onderbouw geven diverse docenten leerlingen die goed zijn in hun vak de mogelijkheid om met moeilijkere of verdiepende stof bezig te zijn dan de rest van de klas. Binnen de klas worden dan verschillende groepen gevormd. Leerlingen van zo’n ‘plusgroep’ doen de reguliere stof in minder 
 4. lessen en kunnen in de overblijvende uren de moeilijker of verdiepende stof doen. De docent zorgt in principe voor het extra aanbod, maar heeft een leerling zelf een goed idee, dan kan hij of zij daar natuurlijk altijd naar vragen. In de bovenbouw zien we dat verdieping voor een vak minder vaak gevraagd wordt. Een leerling met een groot talent of belangstelling voor een vak of een groep vakken kiest dan eerder voor een extra vak, voor een aanbod uit het Hermes Regulier-programma, voor HPG of voor deelname aan de Olympiades voor een bepaald vak. Ook het volgen van pre-universitaire cursussen is een goede uitdaging voor deze leerlingen. b)        Is een leerling goed in een bepaald vak of in meerdere vakken en gaat het allemaal te langzaam, dan stellen we steeds vaker versnellen voor. Versnellen houdt in, dat de leerling de stof van een of meerdere jaren sneller doorloopt dan de andere leerlingen. Versnellen zal de leerling grotendeels zelf moeten doen, onder begeleiding van de docent. Als de leerling ver voorligt op zijn of haar klas, is het soms mogelijk om de lessen in een jaarlaag hoger te volgen, al is dat afhankelijk van de individuele situatie en het rooster. Als het versnellen goed verloopt, is het uiteindelijk mogelijk in een of meerdere vakken een jaar eerder eindexamen doen. Het is ook mogelijk het Profielwerkstuk te versnellen.
 5. Onderpresteerders
  Op Bernrode zijn ook leerlingen, van wie we weten dat ze meer- of hoogbegaafd zijn, maar die dat niet laten zien in de cijfers in de reguliere lessen, de zogenaamde onderpresteerders.

  We brengen deze leerlingen in beeld in samenwerking met de mentoren. We vragen de  mentoren van klas 1 t/m 3 elk jaar om te letten op de volgende gegevens:

  IST             Totaalscore ≥ 0,5
  CITO          544 of hoger
  cijfers         Met huidige cijferlijst kans op doubleren
  SAQI          Score motivatie <4

  Bij 2 of meer indicatoren achten wij het wenselijk de leerling te bespreken met het ondersteuningsteam. Die besprekingen vinden elk jaar in januari plaats. De blik van de mentor blijft hierbij belangrijk. Voldoet een leerling niet (exact) aan deze gegevens en maakt de mentor zich toch zorgen over onderpresteren dan is bespreken ook wenselijk.

  De  zorgcoördinator bespreekt de gegevens ook met de betreffende leerling en samen bekijken ze of en welke vervolgstappen wenselijk zijn.

  Indien er een vervolgstap wordt ingezet dan wordt dit door de mentor besproken met ouders en wordt de leerling aangemeld (denk bijvoorbeeld aan ‘leren leren’ training, HPG of Hermes of een individueel traject).

  Indien er geen actie wordt ingezet dan wordt er door de mentor kort verslag van het gesprek en de uitkomsten gedaan in Magister zodat de volgende mentor dit mee kan nemen.

  Mogelijke vervolgstappen zijn:
  a. Training: Leren leren

De doelgroep van deze training zijn leerlingen in klas 2 tot en met 4, voor wie de reguliere studieles (aangeboden in de eerste klas) onvoldoende is geweest en die nog structurele moeilijkheden ervaren op het gebied van leren leren.

In de zes bijeenkomsten wordt gewerkt aan plannen en organiseren en leerstrategieën. Een groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. 

b. Training: Boost yourself!

De doelgroep van deze training zijn begaafde leerlingen in leerjaar 3 en 4 die, vaak door onderpresteren, een begeleidingsbehoefte hebben ten aanzien van niet-cognitieve factoren.

In deze training leren zij eigen valkuilen te (her)kennen en leren zij het heft in eigen handen te nemen. Een leerling wordt aangemeld, n.a.v. de screening onderpresteerders in januari, via de mentor. Een groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en een follow-up.

 


4. 
HPG

Sinds 2017 draait Bernrode mee in het Honours Programma van de Gymnasia. HPG is een unieke mogelijkheid voor een leerling om zich over langere termijn (klas 4-5-6) te ontwikkelen in een project naar eigen keuze. Daarbij is de eigen ontwikkeling belangrijker dan het onderwerp op zich. In het kader van het project gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling (dat doen we al genoeg op school), maar juist ook om andere vaardigheden die ook erg belangrijk zijn, zoals communiceren, reflecteren enz. In het HPG project staat de leerling aan het roer: hij bepaalt waar hij heen wil en via welke weg. Maar natuurlijk hoeft hij niet alles zelf te bedenken. Elke HPG-leerling op Bernrode krijgt de ondersteuning van een docent-begeleider van school.

Leerlingen die denken dat zij in aanmerking komen voor het HPG-programma moeten in de eerste helft van klas 4 een uitgebreide schriftelijke sollicitatie indienen, waarbij zij aangeven welke competenties zij willen verbeteren en met welk(e) project(en). Deze sollicitaties worden beoordeeld door een commissie waarin de talencoördinator, (een) mentor(en) van klas 4 en de HPG begeleiders zitten.

Wil je meer weten over HPG, wat het is en hoe superleuk het kan zijn om aan dit programma mee te doen, luister dan naar de uitleg van Menthe die in 2020 het HPG-programma met succes heeft afgesloten.
Filmpje van Menthe. 

5.         
Kangoeroewedstrijd en Olympiades

Voor leerlingen die uitblinken in een bepaald vak zijn de Kangoeroewedstrijd en de Olympiades een mooie gelegenheid om wat extra’s te doen. De Kangoeroewedstrijd is een internationale reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. Bernrode doet hier elk jaar aan

mee, in klas 1 alle leerlingen en klas 2-3 op vrijwillige basis. In de bovenbouw worden getalenteerde leerlingen door hun vakdocent gestimuleerd mee te doen aan de diverse Olympiades (Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde doen standaard mee, maar ook andere vakken zijn dit aan het opbouwen).

6.   Pre-university activiteiten e.d.

Aan de ambitieuze leerling uit de bovenbouw die meer uitdaging zoekt bieden wij ook de mogelijkheid om mee te doen aan cursussen of colleges die op de universiteiten worden gegeven. Zo worden de leerlingen inhoudelijk uitgedaagd en kunnen bovendien al een kijkje nemen in het leven van een student op een universiteit. Workshop, talentenprogramma’s, pre-colleges en webcolleges: het aanbod is heel divers.

De decanen zijn op dit moment bezig dit aanbod in kaart te brengen en stevig neer te zetten in de school. Informatie hierover is bij hen te verkrijgen.

7.   Overig aanbod aan verdieping en verbreding

1.            Cambridge.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om Engels op een hoger niveau te volgen en zich voor te bereiden op de internationaal erkende Cambridge examens. Deze mogelijkheid wordt aangeboden binnen de reguliere lessen (in een apart cluster).

2.            Plusklas Latijn en Grieks.

Leerlingen die in beide talen goed zijn, zien vaak wel op tegen het grote beslag op hun rooster dat het apart kiezen van beide talen zou leggen. Bovendien is er ook veel overlap tussen beide talen en culturen. Daarom is er de mogelijkheid om in klas 4-5-6 binnen de reguliere uren van één taal beide talen te doen.

3.            Reizen.

‘Grenzen verleggen’ staat in ons motto, en dat nemen we ook heel letterlijk met onze buitenlandse reizen. Van klas 1 tot en met klas 6 gaan leerlingen naar het buitenland. Soms behoort die reis tot het reguliere aanbod, soms is heteen  individuele keuze.

Tot de reguliere reizen behoort een ééndaags bezoek van klas 1 aan de Romeinse opgravingen in het Duitse Xanten. Klas 3 gaat op een eendaagse excursie naar Lille, in Frankrijk.

Tot de keuzereizen hoort de reis in klas 5. In klas 5 maken we twee grote reizen: een Italiëreis en een Griekenlandreis. In Italië worden Pompeï en Rome bezocht. De Griekenlandreis is een rondreis met het startpunt in Athene. Deze twee reizen vinden gelijktijdig plaats, leerlingen maken een keuze. De Italië- en Griekenlandreis worden mede georganiseerd door de sectie Klassieke Talen.

Leerlingen van klas 4 hebben ook de mogelijkheid om op een meerdaagse reis naar Parijs mee te gaan, georganiseerd door de secties Frans en Kunst.

In klas 6 is er vanuit de vakken Duits en Geschiedenis de mogelijkheid tot een reis naar Berlijn. Ook is er een vijfdaagse reis naar Londen, waar alle Cambridgeleerlingen aan kunnen deelnemen.

In het schooljaar 2018-2019 is er voor het eerst ook een reis naar New York geweest. Deze reis voor klas 5, georganiseerd door de secties Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis, is gekoppeld aan het examenprogramma. Leerlingen die meegaan met deze reis doen meteen ook een onderzoek voor hun profielwerkstuk.

Wat doet Bernrode nog meer?

 8.            Magister Plusdocument

Het Magister Plusdocument is op Bernrode in ontwikkeling. Hierin worden straks alle extra activiteiten van een leerling vastgelegd.

9.            Scholing personeel

Om meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden is specifieke kennis nodig. In het schooljaar 2020-2021 is een scholingsplan opgezet om de benodigde kennis over deze doelgroep te verspreiden onder het personeel.

10.         Samenwerking in en buiten de regio.

De aandacht voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden geeft de medewerkers van Gymnasium Bernrode een sterke stimulans hun kennis te (blijven) ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep. Daarbij willen we zeker ook verder kijken dan onze eigen school en onze kennis en ervaring ter beschikking stellen aan andere scholen. En we vinden het ook belangrijk van anderen te blijven leren. Daarom is Bernrode actief in verschillende netwerken.

 

1.      Samenwerking met BS De Bolderik

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we een eerste project ontwikkeld met BS De Bolderik in Heeswijk. Plusleerlingen van de hogere klassen van hun school krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Delphi-programma. Daarnaast geven leerlingen van onze school pluslessen op BS De Bolderik.

2.      PLG Samenwerkingsverband

Binnen het samenwerkingsverband maakt Bernrode deel uit van de Professionele LeerGemeenschap, die in het schooljaar 2019-2020 is opgezet. Hierin wisselen de scholen van het samenwerkingsverband hun kennis en ervaringen uit met betrekking tot deze doelgroep van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

3.      BPS

Bernrode is door de vereniging BPS in 2021 erkend als Begaafdheidsprofielschool. 
Binnen de vereniging BPS worden intervisiebijeenkomsten gehouden en de BPS Academie biedt een andere structuur waarbinnen deelnemende scholen van elkaar kunnen leren.