ONDERSTEUNINGSTEAM

 

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen naar school gaan en een passend aanbod krijgen. Op Bernrode bieden we verschillende ondersteuningsmogelijkheden. We zijn namelijk van mening dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, vaak met bijzondere capaciteiten, op onze school thuishoren. In het reguliere onderwijsproces nemen leerlingen deel aan de lessen en andere schoolactiviteiten en krijgen daarbij begeleiding van hun mentor en hun vakdocenten. Een goede sfeer en veiligheid in de klas staan voorop. Aanvullend daarop beschikt Bernrode over een trajectvoorziening waar indien wenselijk trainingen, groeps- en individuele ondersteuning worden geboden en een koersklas voor leerlingen die extra structuur, nabijheid en veiligheid nodig hebben op school. Om de begrippen rondom de ondersteuningsstructuur wat concreter te maken is een animatie beschikbaar over passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband VO 30 06. Deze kunt u vinden via: https://youtu.be/SO_ATp0mg-c

                            

 

Het ondersteuningsteam
Sommige leerlingen hebben een meer op hen toegesneden begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal leerlingondersteun(st)ers, een orthopedagoog en zorgcoördinator. Het ondersteuningsteam verzorgt het grootste deel van de maatwerktrajecten die worden aangeboden in de trajectvoorziening. Schoolondersteuners van het samenwerkingsverband versterken de school bij de realisatie van passend onderwijs opdat het docenten en de school nog beter lukt om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de jongeren. Vanuit het ondersteuningsteam wordt tevens het Zorg- en Adviesteam georganiseerd.

 

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Op het moment dat de leerling, ouders/verzorgers en/of de mentor het vermoeden heeft dat er extra ondersteuning nodig is, kunnen zij het ondersteuningsteam consulteren. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. De mentor dient in overleg met de ouders/verzorgers een aanvraag in te dienen voor het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Hierbij zijn de mentor, de leden van het ondersteuningsteam en de aansluitfunctionaris van het Basisteam Jeugd en Gezin aanwezig. Op uitnodiging sluiten hierbij ook de jeugdarts, leerplichtambtenaar en/of jeugdagent aan. Vanuit het ZAT wordt een advies uitgebracht over de ondersteuning die we als school het meest passend, wenselijk vinden. Dat kan extra ondersteuning zijn door de mentor (regulier onderwijsproces), binnen de trajectvoorziening of een verwijzing naar externe zorg. Een aanmelding voor het ZAT gaat, indien de leerling jonger is dan 16 jaar, altijd in overleg met ouders/verzorgers.

 

Voor meer informatie over de ondersteuning op Bernrode, zie het Schoolondersteuningsprofiel

Met vriendelijke groet,

Janine van Oss

Zorgcoördinator en orthopedagoog

tel: 0413-291342

email: jos@bernrode.nl