Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden van Gymnasium Bernrode kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en op een aantal terreinen meebeslissen over het beleid van de school. Op basis van wettelijke regelgeving wordt de MR om instemming en/of advies gevraagd waardoor het schoolbeleid formeel uitvoerbaar wordt. Hierdoor, maar ook door het ongevraagd advies uitbrengen, kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. In die zin heeft de MR dus een formele rol binnen de school. De MR overlegt ongeveer eens in de zes weken met de schoolleiding over belangrijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het toelatingsbeleid, arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel, besteding van het geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het leerlingstatuut en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

De medezeggenschapsraad van Gymnasium Bernrode bestaat uit acht personen: vier vertegenwoordigers van het personeel, twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van de leerlingen. Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. De voorzitter van de MR geeft graag informatie over de werkzaamheden van de MR. U bereikt de MR via smi@bernrode.nl

Om de MR informatie, notulen en verslagen te bekijken moet je inloggen op 'Mijn Bernrode'.

Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR Gymnasium Bernrode 2021-2022

 

Personeelsgeleding (PMR):

Oudergeleding: (OMR)

  • Dhr. Bas Koomen [2017-2023]
  • Mw. Mirella Blauw [2019-2022]

Leerlinggeleding: (LMR)

Leden van onze MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het OSZG. Afgevaardigden naar de GMR namens het Gymnasium Bernrode zijn: Dhr. Bas Koomen en Mw. Susan van Mierlo.

Vergaderdata
Vergadering 1:       dinsdag 12 oktober | 15:00 - 17:00 uur
Vergadering 2:     dinsdag 7 december  | 15:00 - 17:00 uur
Vergadering 3:   dinsdag 8 februari | 15:00 - 17:00 uur
Vergadering 4:   dinsdag 29 maart | 15:00 - 17:00 uur
Vergadering 5:   dinsdag 24 mei | 15:00 - 17:00 uur
Vergadering 6:   maandag 18 juli | 15:00 - 17:00 uur

Vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in lokaal 1.21 van het Gymnasium Bernrode. Mocht u een vergadering willen bijwonen, wilt u dan via mail contact opnemen met de voorzitter (smi@bernrode.nl)